کونگ فو توآ زنجان

کونگ فو توآ زنجان

امیرالمونین(ع): دشمن ستمگر و یاور ستمدیده باشید.
___________
آدرس باشگاه : زنجان - مجموعه ورزشی شهید عطایی واقع در پشت شهربازی نرسیده به سازمان نظام وظیفه - روز های زوج از ساعت 19:30

طبقه بندی موضوعی

۵ مطلب با موضوع «مراحل امتحانی» ثبت شده است

1. اجرای محور مایانه (قدرتی)

2. اجرای محور سامسامائه (قدرتی)

3. اجرای محور سوتو (قدرتی)

4. اجرای محور آتادو (قدرتی)

5. اجرای محور آناتوآ (قدرتی)

6. اسکات 100 بار

7. شنا 70 شماره

8. دراز و نشست 70 شماره

9. ضربه کیتو 50 شماره

10. ضربه نیما کیتو 50 شماره

11. ضربه سیما برش 50 شماره

12. ضربه هورایما 50 شماره

13. ضربه یته کیتو 50 شماره

14. ضربه یته برش 50 شماره

15. ضربه یات کیتو 50 شماره

16. ضربه اوسایا کیتو 50 شماره

17. ضربه اوسایا یات کیتو چرخشی 50 شماره

18. پرش از روی 6 نفر

19. اجرای صحیح افت از جلو

20. اجرای صحیح افت از پشت

21. اجرای صحیح تمامی ضربات تورانما

22. تحمل مبارزه با پنج مبارز

  • kungfu toa

1. اجرای محور سامسامائه (قدرتی)

2. اجرای محور سوتو (قدرتی)

3. اجرای محور آتادو (قدرتی)

4. اجرای محور آناتوآ (قدرتی)

5. ضربه سیما برش 50 شماره

6. ضربه کیتو 50 شماره

7. ضربه هورایما 50 شماره

8. ضربه یته برش 50 شماره

9. اسکات 90 بار

10. درازونشست 60 شماره

11. ضربه اوسایاکیتو 50 شماره

12. ضربه یات کیتو 50 شماره

13. ضربه یته کیتو 50 شماره

14. شنا 60 شماره

15. اوسایا یات کیتو چرخشی 50 شماره

16. نیما کیتو 50 شماره

17. دوب کیتو ترانما 17 شماره

18. تحمل مبارزه با چهار مبارز

  • kungfu toa

1. اجرای محور سوتو (قدرتی)

2. اجرای محور آتادو (قدرتی)

3. اجرای محور آناتوآ (قدرتی)

4. شنا 50 شماره

5. ضربه سیما برش 50 شماره

6. ضربه کیتو 50 شماره

7. ضربه هورایما 50 شماره

8. ضربه یته برش 50 شماره

9. اسکات 80 بار

10. درازونشست 50 شماره

11. ضربه اوسایاکیتو 50 شماره

12. ضربه یات کیتو 50 شماره

13. ضربه یته کیتو 50 شماره

14. تحمل مبارزه با سه مبارز

  • kungfu toa

1. اجرای محور آتادو (قدرتی)

2. اجرای محور آناتوآ (قدرتی)

3. درازونشست 40 شماره

4. شنا 40 شماره

5. ضربه سیما برش 50 شماره

6. ضربه کیتو 50 شماره

7. ضربه هورایما 50 شماره

8. ضربه یته برش 50 شماره

9. اسکات 70 بار

10. ضربه یته کیتو 50 شماره

11. تحمل مبارزه با دو مبارز

  • kungfu toa

1. آناتوآ قدرتی

2. آناتوآ سرعتی (زیر 40 ثانیه)

3. اسکات 50 بار

2. درازونشست 40 شماره

3. شنا 30 شماره

4. ضربه سیما برش 40 شماره

5. ضربه کیتو 40 شماره

7. ضربه هورایما 40 شماره

  • kungfu toa