کونگ فو توآ زنجان

کونگ فو توآ زنجان

امیرالمونین(ع): دشمن ستمگر و یاور ستمدیده باشید.
___________
آدرس باشگاه : زنجان - مجموعه ورزشی شهید عطایی واقع در پشت شهربازی نرسیده به سازمان نظام وظیفه - روز های زوج از ساعت 19:30

طبقه بندی موضوعی

۱۰ مطلب در آذر ۱۳۹۳ ثبت شده است

1. اجرای محور سامسامائه (قدرتی)

2. اجرای محور سوتو (قدرتی)

3. اجرای محور آتادو (قدرتی)

4. اجرای محور آناتوآ (قدرتی)

5. ضربه سیما برش 50 شماره

6. ضربه کیتو 50 شماره

7. ضربه هورایما 50 شماره

8. ضربه یته برش 50 شماره

9. اسکات 90 بار

10. درازونشست 60 شماره

11. ضربه اوسایاکیتو 50 شماره

12. ضربه یات کیتو 50 شماره

13. ضربه یته کیتو 50 شماره

14. شنا 60 شماره

15. اوسایا یات کیتو چرخشی 50 شماره

16. نیما کیتو 50 شماره

17. دوب کیتو ترانما 17 شماره

18. تحمل مبارزه با چهار مبارز

  • kungfu toa

1. اجرای محور سوتو (قدرتی)

2. اجرای محور آتادو (قدرتی)

3. اجرای محور آناتوآ (قدرتی)

4. شنا 50 شماره

5. ضربه سیما برش 50 شماره

6. ضربه کیتو 50 شماره

7. ضربه هورایما 50 شماره

8. ضربه یته برش 50 شماره

9. اسکات 80 بار

10. درازونشست 50 شماره

11. ضربه اوسایاکیتو 50 شماره

12. ضربه یات کیتو 50 شماره

13. ضربه یته کیتو 50 شماره

14. تحمل مبارزه با سه مبارز

  • kungfu toa

1. اجرای محور آتادو (قدرتی)

2. اجرای محور آناتوآ (قدرتی)

3. درازونشست 40 شماره

4. شنا 40 شماره

5. ضربه سیما برش 50 شماره

6. ضربه کیتو 50 شماره

7. ضربه هورایما 50 شماره

8. ضربه یته برش 50 شماره

9. اسکات 70 بار

10. ضربه یته کیتو 50 شماره

11. تحمل مبارزه با دو مبارز

  • kungfu toa

1. آناتوآ قدرتی

2. آناتوآ سرعتی (زیر 40 ثانیه)

3. اسکات 50 بار

2. درازونشست 40 شماره

3. شنا 30 شماره

4. ضربه سیما برش 40 شماره

5. ضربه کیتو 40 شماره

7. ضربه هورایما 40 شماره

  • kungfu toa

  • kungfu toa

آقای متین صفری

  • kungfu toa

آقای محمد مهدی مکی

  • kungfu toa

  • kungfu toa

  • kungfu toa

{ایستاده با لباس بنفش}

  • kungfu toa