کونگ فو توآ زنجان

کونگ فو توآ زنجان

امیرالمونین(ع): دشمن ستمگر و یاور ستمدیده باشید.
___________
آدرس باشگاه : زنجان - مجموعه ورزشی شهید عطایی واقع در پشت شهربازی نرسیده به سازمان نظام وظیفه - روز های زوج از ساعت 19:30

طبقه بندی موضوعی

از کانگ فو توآ سنتی چه می دانید؟ کانگ فو توآسنتی اعتقاد و ایمان تمام می خواهد و اگر تو در این راز باز نشدی هیچ مگویموارد زیر در رابطه با درجات کونگ فو توآ سنتی و هفت مایگاه آن به اطﻼع جویندگان طریقت دانایی می رسد. به جوینده راه در توآی سنتی همراه گفته می شود.در این مرحله لباس همراه کاملاً مشکی است.آرم مشت بر سمت چپ پیراهن همراه و آرم بزرگ جهان تن و روان در پشت پیراهن قرار دارد.شالبند همراه سفید است که نشانه پاکی وآمادگی و ورود به معبد انشاء برای خود سازی است.معبد به معنای جایگاه کرنش است؛کرنش در مقابل فکر و انشاء به معنای رشد است.پس معبد انشاء تن و روان به معنای ارتقاء دادن فکر به تن و روان است.


سیر راهدان یا سیر سبز: همراه پس از گذراندن خط چهار و موفقیت در آزمونهای مربوطه به درجه سیر راهدان و یا شال سیر سبز نائل می آید).یک نوار سبز به قطر یک سانتیمتر در طول شال سفید و وسط آن نصب می شود(و باﻻی شانه و یقه کت همراه به رنگ سرخ در می آید.در این مرحله حفظ کردن سوگند همراه و قرائت از طرف همراه ضروری است.

راهدان سبز خط سفید: همراه پس از گذراندن خط هفت و قبولی در آزمون مربوطه به اخذ شال سبز خط سفید نائل می آیدو رنگ باﻻی شانه قرمز کت او به رنگ سرخ کامل در می آید.در این مرحله فقط موارد آزمون تست تکنیکی و تست آمادگی جسمانی مد نظر است

شال سبز کامل یا راهدان: در این مرحله راهدان در آزمون مبارزه یک به هفت شرکت می کندکه در صورت موفقیت درجه فوق به او اعطا می گردد.شال سبز به معنای رویش؛روییدن در فضای فیزیکی نیروهای تن و روان ؛ سبز از سبزی؛ و سبزی به معنای رویش، که در این مرحله جسم آن چنان پرورده می شودکه پایگاه تفکر می گرددپس از اخذ این درجه راهدان موظف است برای شروع آموزش در کلاسهای مربیگری فدراسیون و سبک شرکت نمایداز مرحله مبتدی تا خط چهار ؛آرم بزرگ جهان تن و روان در پشت پیراهن و آرم مشت بر سمت چپ پیراهن قرار دارد و از مرحله خط چهار تا راهدانی آرم بزرگ جهان تن و روان در پشت پیراهن آرم مشت بر روی بازوی سمت چپ و آرم سیمرغ در روی سمت چپ سینه پیراهن همراه قرار دارد و از نظر راهدان واقعی کونگ فو توآی سنتی پرواز سیمرغ اندیشه هاست

شال سبز قهوه ای یا سیر قهوه ای یا سیر راهبان: در این مرحله راهدان پس از گذراندن چهار خط١-خط قهوه ای)آناتوآی قهوه ای٢-خط دو قهوه ای)سلاح سای٣-ﺧﻂ سه قهوه ای)سلاح رکیما۴-خط چهار قهوه ای)مبارزه سلاح سای با سلاح رکیماو موفقیت در آزمونها و استاژهای مربوطه به اخذ درجه سیر راهبانی و یا شال سیر قهوه ای و یا شال سبز خط قهوه ای نائل می گردد.

شال قهوهای یا سیران راهبان: در این مرحله راهدان پس از گذراندن خط ۵ قهوه ای توتایما )سیستم هنرهای فردی(و خط ۶ قهوه ای مبارزات یک به ۵٣ به سه صورت)کلاسیک؛ تونلی؛آزادموفق به اخذ درجه فوق می گردد. در مبارزات توآی سنتی به سر ضربه زده نمی شود چرا که سر منبع انرژی و پایگاه تفکر انسانی است و ضربه زدن به سر باعث قطع و اختلال در امواج مغز میگردد که این امر باعث بروز امراض جسمی و روحی در همراه می شودو به همین علت همراه قادر به گذراندن جایگاههای علمی و فکری توآ نمی شودو حتی از ادامه تمرینات فیزیکی هم مسلماً باز خواهد ماند

 شا ل قهوه ای کامل راهبان: سیران راهبان پس از گذراندن ٢ خط دیگر یعنی خط ٧ تکنیک های "ﻣﻦ ﺗﻮﻣﺎ "و خط ٨ تکنیک های "ذات ما ) "آشنای با اصول پنج سیستم حرکتی و حیاتی در جنبندگانوقبولی در این دو مرحله موفق به اخذ شالبند قهوه ای کامل و ملقب به راهبان می گردد.گره سمت راست شال راهبان از یک گره به دو گره ارتقاء می یابدو رنگ پیراهن یا کت در این مرحله به رنگ سفید تغییر می کند. شال قهوه ای به معنای سوختن در وراء نیروهای فیزیکی و رویارویی در میدانهای مبارزه ؛رنگ خطوط در شال سبز به قهوه ای؛ به رنگ قهوه ای می باشد.راهبان پس از موفقیت در آزمون سلاحها می تواند علاوه بر نصب خطوط مربوطه به سینه شکل سلاح ها را نیز زیر آرم سمت چپ پیراهن خود نصب کند.ولی آرم و نشان لباس راهبان همان آرم و نشان مرحله قبل یعنی راهدان است

شال مشکی یا جهانبان: دراین مرحله راهبان به ابداع و ابتکار 3000 تکنیک ترکیب و عکس العمل سازی به همراه خواص موجی و دوران به دوران در قالب یک یا چند خط مبادرت کرده و پس از دفاع از پایان نامه خود در حضور هیات علمی )استادان دانشگاه (که تحت نظر کمیته تحقیقات و پژوهش سبک فعالیت می کنند به تایید آنان رسیده وبه لقب جهانبان و در یافت شال مشکی نائل می گردد.شال مشکی یعنی عبور از مرز تاریکیها و ابداع و تکامل تکنیکهای کونگ فو توآ .در مرحله شال مشکی جهانبان آرم بزرگ جهان تن و روان در پشت پیراهن وسیمرغ به بازوی چپ پیراهن وآرم شاهین سرخ بر روی سینه چپ پیراهن نصب می شود. جهانبان پس از نائل آمدن به درجه شال مشکی و تجربه فضای مایگاهی می تواند از لباس مشکی نیز استفاده کند؛ اما نصب خطوط و آرمها باید تحت مقررات اجرا شود

شال مشکی به شال سرخ یا راهبر: آموزش تکنیکها و ابداعات تکنیکی و فیزیکی در این مرحله به اتمام رسیده اما جهانبان در امر آموزش و تمرینات فیزیکی همچنان در صحنه حضور فعال دارد.طبق اساس نامه کونگ فو توآی سنتی فضای بین شال مشکی به شال سرخ ؛ فضای مایگاهی ، فکری ، علمی و گذراندن هفت مایگاه تن و روان است .مایگاه اول که تن می باشد و شامل پانزده خط و سه هزار تکنیک ابداعی است.نشانه های مایگاه دوم تا هفتم به صورت نصب شش خط عمودی بر باﻻی خطوط افقی است.و این بدان معنی است که حرکت تن افقی و محدود می باشد و از مقام پایین تری بر خوردار است و حرکت مایگاهی به صورت عمودی و دائما روبه صعود و تعالی است که بر باﻻی مایگاه تن که شامل پانزده خط می باشد وبه صورت خیلی کوچک نصب می گردد.خطوط عمودی چون در مسیر شال مشکی به شال سرخ میباشد به رنگ سرخ تعبیه می گردد .اگر بخواهیم وارد جزئیات مایگاه ها شویم سخن بسیار درازا می کشد لذا به توضیحاتی فهرست وار از اصول هفت مایگاه بسنده می کنیم

. مایگاه اول؛ انشاء فیزولوژی یا علم فیزیک و تن که فاصله بین شال سفید تا مشکی است

. مایگاه دوم: انشاء پزشکی، در این مرحله جهانبان به فراگیری علوم ؛طب سنتی گیاهی؛ طب سوزنی و بررسی روشهای سنتی دیگر همچون طب فشاری و ماساژ درمانی و آب درمانی و سایر موارد مشابه مبادرت می ورزد.

مایگاه سوم: انشاء علوم و روانشناسی که با آموزش علوم پایه روانشناسی ؛ مکاتب ذن و مشابه آن بسنده می شود

. مایگاه چهارم: انشاء علوم انسانی شامل آموزش ادبیات ؛ شعر؛ هنر و موسیقی و فراگیری یک ساز سنتی ایران است و جهانبان در صورت موفقیت در آزمون و استاژ این مایگاه اولین خط سرخ عمودی را در باﻻی پانزده خط افقی مایگاه یکم نصب می کند.

مایگاه پنجم: فلسفه گرایی یا نگرش تفکر آمیز در این مایگاه اصول مقدماتی فلسفه و مطالعه بررسی و تفکر اسلامی)فلسفه بعداز ایران زمین(و تطبیق آن با دیگر مکاتب فلسفی جهان؛توسط استادان و دانشمندان حوزوی به جهانبان آموزش داده می شود و فرصتی است تا جهانبان با تعمق وژرف نگری در آثار و احوال بزرگان اندیشه و هنر جهان )مایگاه پنجم (را به نحو شایسته سیر کند

. مایگاه ششم :روح و روان شامل آموزش پایه مربوط به روح و روان انسان نظیر؛ هیپنوتیزم؛هیبنو درمانی؛ یوگادرمانی؛ TM؛ مدی تیشن؛ انرژی درمانی ؛ موسیقی درمانی به جهانبان است.

مایگاه هفتم: جهان اسرار آمیز مجهوﻻت فراتر از خویشتن این مرحله هم اختصاص به کسب فیض از استادان دانشگاه و استادان فن به تدریس علم ریاضی؛نجوم و علوم همچون )ارتباط فعالیتهای فیزیکی و بدنی و محورهای تکنیکی و اشکال هندسی خطوط با صور فلکی و اشکال آسمانی و تاثیر نیروهای کیهانی بر سلولها(تا کلیه حرکتهای تکنیکی کونگ فوتوآسنتی دارد.

جهانبان پس از موفقیت در آزمون مرحله فوق می تواند با نصب خط عمودی سرخ رنگ ششم در کنار پنج خط عمودی سرخ رنگ مایگاههای قبلی رتبه درجه خود را دریافت کند.

پس از اتمام دوره هفت مایگاه جهانبان پایان نامه خود را بر اساس هفت مایگاه ارائه خواهد دادکه پایان نامه مایگاه یکم مشتمل بر سه هزار تکنیک ترکیب و عکس العمل سازی در درجه جهانبانی و شال مشکی می باشد،ترکیب شده را به عنوان )مایگاهی و جایگاهی (به هیئات علمی سبک که از استادان دانشگاهی وشورای فنی است تحویل می دهد و پس از تائید و تصویب آن به درجه رتبه هشتم نائل می شودو با طراحی آرم مخصوص برای پایان نامه خود که در بر گیرنده تمامی مفاهیم علمی و فنی و فلسفی آن می باشدبه صورت دایره ای به قطر ده سانتیمتر در سمت چپ پیراهن و در زیر آرم شاهین سرخ تعبیه می شود و به این ترتیب درجه و رتبه وی جهانبان طبق اساس نامه کونگ فو توآی سنتی پس از تکمیل تائید و تصویب پایان نامه خود می تواند آن را به صورت سبک و یا سیستم شخصی خود تحت نظارت کونگ فو توآی سنتی به طور رسمی به جامعه آموزش داده و نام دلخواه را برای جهانبان پس از بنیان گذاری کونگ فو توآی سنتی در منطقه ای وسیع و یا کشوری که هیچ آشنایی با کونگ فو توآی سنتی ندارند وبا موفقیت کامل در اشاعه در آن خطه؛ به اخذ رتبه نهم نائل می آید که در این مرحله از شال پشت مشکی استفاده کرده و با نصب یک نوار مشکی به قطر یک سانتیمتر در طول نوار سرخ شال ؛ درجه سیران راهبری یا سیران سرخ خود را مشخص می کنداین درجه تا اطلاع ثانوی آخرین درجه کونگ فو توآی سنتی خواهد بود و استفاده از شال سرخ کامل توسط هرکس و در هر کجا تحت نام کونگ فو توآی سنتی از نظر این سبک قابل قبول نمی باشد.

نظرات (۳)

سلام خیلی خوب بود
البته سایت خوبی دارید ولی کونگ فو مینویسند وکانگ فو میخوانند .
  • دروود دلاور
  • دروود وسلامو سپاس فراوان به پیر معبد,  طریقت دروود رادمرد
    ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
    شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
    <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">